יש שופטים בתל אביב

ראוי כל אחד מאיתנו להוריד את כובעו בפני בית המשפט, שידע לעמוד בפרץ ההמון ובזעם הטבעי שחיות-אדם מעוררות בכולנו. ידע כל אחד מאיתנו, שביום פקודה – הוא יישפט במשפט. על-פי חוק ולא על-פי קול ההמון וזעמו. עו"ד עפר ברטל מגיב לפסיקת בית המשפט המחוזי במשפטם של תוקפי אריק קרפ ז"ל. (המשך…)

חיזוק נוסף לזכות השימוע לפני הגשת כתב אישום [עדכון אפריל 2010]

בית המשפט העליון מבהיר, בצורה הברורה והנחרצת ביותר עד כה, כי יש להקפיד היטב על זכותו של חשוד לשימוע לפני הגשת כתב אישום נגדו [סעיף 60א]. מדובר בזכות מהותית שהחובה ליישמה כנדרש – מוטלת על רשויות התביעה. מכאן, עשויה הדרך לביטול כתבי אישום במקרים בהם טרם נערך שימוע – להיות קצרה. בדרך להלכה מחייבת?

(המשך…)

טקסס הולד'ם: בג"ץ אינו מוכן להחליט

סמוך לאחר שבג"ץ דחה את עתירת התאחדות הפוקר הישראלית נגד המשטרה בעניין קיום טורניר טקסס הולד'ם, פרסמתי טור פרשני ב"מגזין" של מעריב שכותרתו "קצת פוקר, מה קרה?" (13.7.2009). תודות למיקי לוי על הבמה. (המשך…)

חוק העונשין :: עבירות הימורים

Contact Form Shortcode Error: Invalid form number in shortcode.

הסתבכם בעבירת הימורים?

בישראל, חל איסור לארגן, לערוך ולהשתתף ב"משחק אסור", כלומר – בהימורים. להלן נוסח הסעיפים הרלוונטיים בחוק העונשין, התשל"ז-1977:

225. המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4).

226. המשחק משחק אסור, דינו – מאסר שנה אחת או הקנס האמור בסעיף 61(א)(2).

"משחק אסור", "הגרלה" ו"הימור" מוגדרים בחוק העונשין כך:

224. בסימן זה —

"משחק אסור" – משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;

"הגרלה" – כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת;"הימור" – כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט.

במשפט פלילי שהוגש בו כתב אישום על עבירות הימורים, על המדינה להוכיח שמדובר במשחק שתוצאותיו תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או יכולת. כך למשל, קבע בית משפט השלום בתל אביב לאחרונה (2010) שמשחק מסוג "טקסס הולדם" הוא משחק אסור. לעומת זאת, שש-בש נקבע כמשחק המבוסס יותר על הבנה ויכולת – ולכן מותר להמר על תוצאותיו.

מדובר באתגר לא פשוט להוכחה – לשני הצדדים – ויש להסתייע בשירותיו של מומחה (סטטיסטיקאי בדרך כלל) יחד עם עורך דין פלילי, על מנת להתמודד עם חשדות ואישומים בעבירות הימורים.

האם יש חריגים לאיסור על ארגון ועריכה (או השתתפות) במשחק אסור? התשובה כן:

230. הוראות סעיפים 225 עד 228 לא יחולו על משחק, הגרלה או הימור שנתמלאו בהם שלוש אלה:

(1) עריכתם מכוונת לחוג אנשים מסויים;
(2) אינם חורגים מגדר שעשוע או בידור;
(3) אינם נערכים במקום משחקים אסורים או במקום לעריכת הגרלות או הימורים.

אם הסתבכת בחשד לעבירות הימורים, צור/צרי עימנו קשר לצורך קבלת יעוץ וליווי משפטי.

באמצעות הטופס:

או ישירות:

ברטל ושות', משרד עורכי דין
בית אמות המשפט
שאול המלך 8
תל אביב 64733


טלפון: 03-6919997
פקס: 03-6912332
נייד (חירום בלבד):
054-8024444

חוק העונשין :: אינוס, מעשה מגונה, מעשה סדום – מהם?

פרק עבירות המין בחוק העונשין, מגדר מגוון רחב של סיטואציות עובדתיות המגבשות עבירות הנחשבות לחמורות ביותר בספר החוקים – אינוס (אונס), מעשה מגונה, מעשה מגונה בפומבי ומעשה סדום.

חוק העונשין מגדיר אונס בסעיף 345, באופן הבא:

345.אינוס

(א) הבועל אשה -

(1) שלא בהסכמתה החופשית;
(2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

(3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או
(4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;
(5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

הרי הוא אונס ודינו – מאסר שש עשרה שנים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

(1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(1), (2), (4) או (5);

(2) באיום בנשק חם או קר;

(3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

(4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

(5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

(ג) בסימן זה -

"בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה;

מעשה מגונה ומעשה מגונה בפומבי, מוגדרים בסעיפים 348-349, באופן הבא:

348. מעשה מגונה

(א) העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(2) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו – מאסר שבע שנים.

(ב) העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(ב)(1) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו – מאסר עשר שנים.

(ג) העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו, אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג1), דינו – מאסר שלוש שנים.

(ג1) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ג) תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של עובר העבירה – מאסר שבע שנים.

(ד) (1) העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר ארבע שנים.

(2) לענין סעיף קטן זה יראו מטפל נפשי שעשה מעשה מגוהנ באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מלאו לאדם שש עשרה שנים, והמעשים החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

(ד1) מטפל נפשי העושה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים מעשה מגונה בנסיבות המפורטות בסעיף 347א(ב), דינו – מאסר שלוש שנים.

(ה) העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו – מאסר שנתיים.

(ו) בסימן זה, "מעשה מגונה" – מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

349. מעשה מגונה בפומבי

(א) העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו – מאסר שנה.

(ב) העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, דינו – מאסר שלוש שנים.

מעשה סדום מוגדר בסעיף 347, באופן הבא:

347. מעשה סדום

(א) (1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו – מאסר חמש שנים.

(2) לענין סעיף קטן זה, יראו מטפל נפשי שעשה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, במהלך התקופה שבה ניתן לאותו אדם טיפול נפשי על ידו, כאילו עשה את המעשה תוך ניצול יחסי תלות; חזקה זו לא תחול אם מעשים כאמור החלו לפני תחילתו של הטיפול הנפשי במסגרת קשר זוגי.

(א1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו – מאסר שלוש שנים.

(ב) העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345, בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס.

(ג) לענין סימן זה, "מעשה סדום" – החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם, או החדרת איבר מין לפיו של אדם.