ח"כ תירוש רוצה מרי. אזרחי.

מבלי להיכנס לסוגיות סבוכות הנוגעות לחסינות חברי כנסת, ולפני שח"כ תירוש וחבריה (זוארץ, טיבי) מכריזים על מרי אזרחי בכל הקשור לתשלום מיסי עירייה, מס בצורת וכיוצ"ב (לא שאני נגד), רצוי רק להזכיר להם את הוראות חוק העונשין:

289. הסתה להימנע משתלומי חובה

המסית אדם, או קבוצת בני אדם, שלא לשלם, או לעכב, תשלום חובה שהודיעה עליו הממשלה ברשומות, בין שההסתה היא מפורשת ובין שהיא משתמעת, בין במלים שבעל פה או שבכתב ובין בסימנים או במוצגים חזותיים, ובין בדרכים אחרות, דינו – מאסר ששה חדשים; והוא הדין במי שעושה מעשה, בכוונה להביא, או ביודעין שהוא עלול להביא, את אמצעי ההסתה האמורים, במישרין או בעקיפין בכל צורה שהיא, לידיעתם של אדם או של קבוצת בני אדם.

חומר למחשבה.

התיישנות עבירה מינהלית וקנס מינהלי

אני שמח לבשר לכם שהמאמר שכתבתי יחד עם אחרים, שכותרתו "התיישנות עבירה מינהלית וקנס מינהלי", פורסם בירחון "הסניגור", חוברת 148 (יולי 2009) [הוצאת סקירה משפטית].

להלן תקציר: (המשך…)