פקודת המסים (גביה) :: גרסה חדשה למאמר "תנאי הסף"

אנו שמחים לבשר לכם שפורסמה גרסה חדשה למאמר "תנאי הסף להפעלת אמצעי גביה מנהליים מכוח פקודת המסים (גביה)" [גרסה מעודכנת, מרץ 2010].

להזכיר, המאמר דן באותם תנאי סף "בלעדיהם אין" לשם הפעלת אמצעי גביה מינהליים נגד חייבים.
כידוע, פקודת המסים (גביה) מעמידה אמצעים מרחיקי לכת לגביית חובות מגוונים מאזרחים, הן על ידי רשויות המס והן על ידי רשויות מקומיות.
בחרתי, לצורך העניין, להתייחס לגביית קנסות על ידי רשויות מקומיות שמקורם בדו"חות חניה. אך המאמר רלוונטי, בשינויים הנדרשים, לכל חוב מס אחר.

(המשך…)

לקבור את הגביה [עדכון מרץ 2011]

פקודת המסים (גביה) נותנת בידן של רשויות מקומיות כלי עוצמתי לגביית חובות המגיעים להן מן האזרח. אמצעי גביה מינהליים אלה אינם מצריכים פניה לערכאות שיפוטיות ודי בחתימה אחת ויחידה של פקיד בעירייה לצורך הפעלתם. בשנים האחרונות, תופעות לוואי כגון – הפקדת הגביה בידן של חברות פרטיות והעדר מחיר אחיד להוצאות גביה, הובילו לביקורת ציבורית אדירה. טור פרשני שפרסמנו בגלובס.

(המשך…)

ח"כ תירוש רוצה מרי. אזרחי.

מבלי להיכנס לסוגיות סבוכות הנוגעות לחסינות חברי כנסת, ולפני שח"כ תירוש וחבריה (זוארץ, טיבי) מכריזים על מרי אזרחי בכל הקשור לתשלום מיסי עירייה, מס בצורת וכיוצ"ב (לא שאני נגד), רצוי רק להזכיר להם את הוראות חוק העונשין:

289. הסתה להימנע משתלומי חובה

המסית אדם, או קבוצת בני אדם, שלא לשלם, או לעכב, תשלום חובה שהודיעה עליו הממשלה ברשומות, בין שההסתה היא מפורשת ובין שהיא משתמעת, בין במלים שבעל פה או שבכתב ובין בסימנים או במוצגים חזותיים, ובין בדרכים אחרות, דינו – מאסר ששה חדשים; והוא הדין במי שעושה מעשה, בכוונה להביא, או ביודעין שהוא עלול להביא, את אמצעי ההסתה האמורים, במישרין או בעקיפין בכל צורה שהיא, לידיעתם של אדם או של קבוצת בני אדם.

חומר למחשבה.